Përgjegjësia kundrejt mjedisit përfaqson një shtyllë kryesore për aktivitetin e kompanisë sonë dhe është fortësisht e lidhur me kapacitet për të krijuar vlera.

Emsh tenton drejt qëndrueshmërise së mjedisit dhe kujdeset nëpërmjet një politike të qëndrueshme pergjatë gjithë niveleve të aktivitetit, si përsa I përket përdorimit të materialeve  ekologjike deri në shpërndarjen e një kulture të bazuar në respektin për mjedisin dhe komunitetin e klienteve dhe përgjate gjithë zinxhirit të furnizimit.

Në perspektivë me një rritje konstante për një zhvillim të qëndrueshem në sektorin tonë dhe në shoqëri, përgjatë gjithë historisë së saj,  Emsh ka kontribuar në një kulture Ekologjike në gjithë aktivitetin e saj.

Katalogu 2017

Katalogu me produktet me te reja nga kompania EMSH!